SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle zákona č. 101/2000 Sb. A Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále Jen souhlas')

Souhlas uděluje subjekt údajů (dále jen „zákazník“)

Souhlas je udělován správci údajů (dále MedicínskáTechnika.cz)

MedicínskáTechnika.cz; Tomáš Slavíček; IČO:71922997; Kamenická 811/35; 170 00 Praha 7 zápis v Městská část Praha 7, odbor živnostenský, nábř.Kpt.Jaroše 1000, PRAHA 7; OŽV/U4304/2006/NAV.

Krédo MedicínskáTechnika.cz: „Ke zpracování osobních údajů stávajících i potenciálních zákazníků přistupujeme vždy odpovědně tak, aby bylo účelné a maximálně bezpečné. Potvrzením na webovém formuláři dáváte souhlas a umožníte efektivnější vzájemnou komunikaci, nadstandardní zákaznický servis a nabídku produktů na míru.

Rozsah zpracování Zákazník souhlasí se zpracováním jeho následujících osobních údajů ze strany MedicínskáTechnika.cz a dalších jejích smluvních dodavatelů:

a) identifikační a adresní údaje: osloveni, akademický titul, jméno, příjmení, adresa podnikající osoby - sídlo, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, IČO, DIČ;

b) elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky;

c) jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizační certifikáty, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách (např. Skype, Facebook), lokační údaje zařízeni užívaného zákazníkem, atd.;

d) další osobní údaje spojené se smlouvou, či dodávkou zboží: číslo bankovního účtu, bankovní spojení;

e) osobní údaje, které vznikají jako výsledek adresných analýz spotřebitelského chování zákazníka, profilování, vyhodnocováni kreditního rizika, záznamy o spotřebitelské historii a plnění platebních povinnosti u MedicínskáTechnika.cz, prediktivních modelů atd. a jsou dále zpracovávány;

f) další osobní údaje poskytnuté zákazníkem ve Smlouvě/Dodatku či v jiných dokumentech a přijednáních, a to včetně pozdější aktualizace;

g) informace o ZTP zákazníka za účelem přiznáni slevového programu;

h) elektronický podpis, elektronickým podpisem zákazníka za účelem zvýšení ochrany práv zákazníka i MedicínskáTechnika.cz;

Účel a doba zpracování Zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů za níže uvedenými účely, v níže specifikovaném rozsahu (pomocí shora uvedených písmen) a po níže uvedenou dobu (počínající dnem ukončení posledního smluvního vztahu s MedicínskáTechnika.cz):

1) manuálního či automatického ověřováni/vyhodnocováni kreditního rizika a hodnoceni platební schopnosti zákazníka prostřednictvím: 1.1) registrů dlužníků či jiných podobných registrů pro rozsah zpracováni a) - f) po dobu 5 let, 1.2) analýzy spotřebitelského chováni zákazníka včetně prediktivních modelů pro rozsah zpracováni a) - f) po dobu 8 let, 1.3) záznamů o spotřebitelské historii zákazníka a plněni platebních povinností u MedicínskáTechnika.cz pro rozsah zpracováni a) - f) po dobu 8 let;

2) předání osobních údajů zákazníka do registru dle předchozího odstavce (včetně údaje o datu vzniku dluhu, jeho výši a důvodu) v případech, kdy je zákazník v opakovaném prodleni s úhradou závazků nebo v případě prodlení s úhradou závazku trvajícího déle než 30 dni po splatnosti a to pro rozsah zpracováni a), b), d) - f) - maximálně po dobu 10 let, nestanoví-li podmínky registru dobu kratší;

3) zasíláni informačních zpráv týkajících se sjednaných služeb (např. informace o stavu vyřízeni zákazníkova požadavku) a poskytováni poradenství zejména v oblasti výběru produktů a služeb pro rozsah zpracováni a) - f) po dobu 6 měsíců; při těchto činnostech je mimo jiné využíváno profilování;

4)občasného poskytnuti obchodní nabídky:

4.1 produktů; zboží a služeb MedicínskáTechnika.cz a)-f) pó dobu 8let,

4.2) produktů, zboží a služeb smluvních dodavatelů MedicínskáTechnika.cz pro rozsah zpracováni a) - f) po dobu 8 let,

4.3) zákaznických programů MedicínskáTechnika.cz pro rozsah zpracováni a) - f) po dobu 2 let,

4.4) zákaznických programů smluvních partnerů MedicínskáTechnika.cz pro rozsah zpracováni a) - f) podobu 2 let, a to ve všech přepadech jakoukoli formou včetně obchodních sděleni šířených elektronickými prostředky, které zákazník poskytl/poskytne; záměrem MedicínskáTechnika.cz je zefektivnění řešení požadavků zákazníků a zkvalitnění poskytovaných služeb, MedicínskáTechnika.cz v žádném případě nechce zákazníky obtěžovat množstvím nevyžádané a nesouvisející  marketingové komunikace (příp. uskutečňované v nevhodnou denní dobu), proto rovněž zjišťuje a analyzuje spotřebitelské preference zákazníků, chováni v digitálním prostředí MedicínskáTechnika.cz (weby a webové aplikace společností MedicínskáTechnika.cz v ČR) a charakteristiky, na základě kterých zákazníky rozčleňuje do dočasných spotřebitelských skupin, zjišťuje pravděpodobnost spokojenosti s aktuálním nastavením smluvních podmínek, využití nové nabídky, rizika nespokojenosti či ukončeni smluvního vztahu, přičemž k tomu používá i automatizované rozhodováni, hlasové analýzy a obdobné techniky profilováni;

5) občasného poskytnuti obchodní nabídky týkající se dodávekzboží po ukončení posledního aktivního smluvního vztahu s MedicínskáTechnika.cz pro rozsah zpracováni a) - f) po dobu 8 let;

6) získáni názoru zákazníka týkajícího se zejména míry spokojenosti s poskytovanými/plánovanými službami MedicínskáTechnika.cz, názoru na společnost MedicínskáTechnika.cz, marketingovou komunikaci MedicínskáTechnika.cz, produktovou nabídku s cílem dosaženi zkvalitněni poskytovaných služeb pro rozsah zpracování a) - f) po dobu 5 let.

Zákazník tímto neuděluje souhlas pro shora uvedené účely zpracováni a osobní údaje:

[Je možné vyplnit přísl. číslo odstavce v či. „Účel a doba zpracování" a vypsat slovy přísl. osobní údaj nebo identifikovat skupinu údajů písmeny odstavců v či. „Rozsah zpracování", čímž zákazník omezí rozsah tohoto souhlasuj Není-li pole v předchozí větě vyplněno či uvedeno jinak, zákazník uděluje souhlas pro celý rozsah zpracovávaných údajů a pro všechny shora uvedené účely a jim příslušný rozsah. Zákazník může poskytnutý souhlas kdykoli vcelku či z části odvolat, a to stejně jednoduchou formou, jako byl udělen, telefonicky, osobně na zákaznickém centru, důvěryhodnou formou elektronické komunikace čí písemně v listinné materializované podobě. Zákazník tímto souhlasí s uvedeným zpracováním svých osobních údajů, tedy poskytnutím nepovinných osobních údajů pro uvedené účely. Zákazník dále výslovně prohlašuje, že souhlas s uvedeným zpracováním uděluje bezplatně a jeho udělením nebylo podmiňováno poskytnuti služby/zboží.

Poskytnutý souhlas je platný od okamžiku jeho uděleni/podpisu. MedicínskáTechnika.cz rozsah zpracovávaných údajů po ukončeni smluvního vztahu vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů a právech zákazníka Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům MedicínskáTechnika.cz, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále dodavatelům, s nimiž má MedicínskáTechnika.cz uzavřenu smlouvu, společnostem MedicínskáTechnika.cz a případně dalším osobám v souladu s platnými právními předpisy. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz (,‚právo být zapomenut"), omezení zpracováni, blokování nesprávných osobních údajů, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracováni a právo podat stížnost u dozorového úřadu, a dále na následující informace: kategorie dotčených osobních údajů; účely zpracování a jejich právní základ vč. oprávněných zájmů; příjemci nebo kategorie příjemců pro zpřístupněni (vč. příjemců ve třetích zemích či mezinárodních organizací); plánovaná doba uložení osobních údajů nebo, není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanoveni této doby; informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány Od zákazníka; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilováni, a v těchto případech též informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracováni pro zákazníka. Aktualizovaný seznam zpracovatelů osobních údajů, jakož

i ucelené informace o zpracováni osobních údajů a výčet práva povinností zákazníka a MedicínskáTechnika.cz, včetně poučeni o důsledcích částečného či úplného neuděleni souhlasu, jsou zveřejněny na webové stránce MedicínskáTechnika.cz (https://www.medicinskatechnika.cz/privacy.html) a na zákazníkovo vyžádáni budou poskytnuty

na kontaktních místech MedicínskáTechnika.cz.

Zákazník prohlašuje, že tento souhlas přečetl, porozuměl mu a na základě těchto skutečností potvrdil jeho souhlas.

V připadá, že podepisujete tento souhlas prostřednictvím elektronického podepisovacího zařízeni umožňujícího zaznamenáni biometrických charakteristik podpisu (rychlost, přítlak, sklon, dynamika podpisu atd.), souhlasíte s tím, že MedicínskáTechnika.cz vytvoří a bude používat dynamický podpis s verifikaci a bude zpracovávat biometrické údaje spojené s takovým podpisem, a to pro účely verifikace a autentizace Vámi podepsaných dokumentů. Pokud nesouhlasíte, můžete si ihned vyžádat tento souhlas v listinné podobě k vlastnoručnímu fyzickému podpisu.

 

 

V Praze dne 10.5.2018 Medicinskatechnika.CZ

 Tomáš Slavíček

VERZE PRO TISK A STAŽENÍ

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.


Zákony a předpisy: -
zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
Úřad pro ochranu osobních údajů - registrace č.:00048900 / 001