Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě MedicinskaTechnika.CZ

 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na uvedené adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a se zajištěným záručním a pozáručním servisem.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, mají obě strany po dohodě objednávku modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. Obě strany mají právo při nesouhlasu odstoupit od koupě.
3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

O objednávku zájem nemáte: To, že jste objednané zboží nepřevzal/a, neznamená, že se objednávka automaticky stává stornovanou, případně že jste odstoupil/a od kupní smlouvy. Znamená to, že jste kupní smlouvu hrubě porušili, dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. V momentě, kdy jste odeslal/a objednávku a náš e-shop ji potvrdil vznikla kupní smlouva.  Pokud tedy do doby expedice nepožádáte o změnu či stornování, kupní smlouva je stále platná. Podle litery zákona má pak náš e-shop právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího. Kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu. Pokud tedy nezaplatíte kompenzaci je možné věc z naší strany řešit soudní cestou. 

Na existenci zákona upozorňuje také dTest. „Tím, že zákazník odmítne balík převzít, nezačíná automaticky plynout lhůta pro odstoupení od smlouvy,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený. "Zákazník tedy bude muset zaplatit. Má ale ještě stále možnost od smlouvy odstoupit. Smluvní pokutu a úroky z prodlení nebo kompenzaci poštovného však bude muset zaplatit v každém případě, tato povinnost se odstoupením od smlouvy neruší.“
Žádáme vás proto, ať zodpovědně dostojíte závazkům a zboží si vyzvednete.

5) DODACÍ PODMÍNKY

Lze si vybrat i jednu z nabízených spedičních služeb. Objednané zboží lze dodat na fakturační adresu, případně na jinou adresu dle vyplněného formuláře při objednání. Dle dohody možno i osobní odběr. Veškeré přístroje, které si zde objednáte Vám můžeme osobně dovézt, předvést a zaškolit obsluhující personál. Toto je zpoplatněno dle výběru dopravy dle krajů.

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží v originálním obalu vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující. Kupující při objednání zboží přes tento e-shop má také dle Zákona 367/2000 Sb.§53 odst. 6 od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění.

8) PLATEBNÍ PODMÍNKY

Veškeré uvedené ceny v tomto internetovém obchodu jsou pro Vás konečné!!! U přístrojů, příslušenství a spotřebního materiálu je připočítáno skutečné poštovné nebo přepravné dle platných ceníků vybrané přepravní služby.

Pokud nedojde k dohodě o splatnosti faktury na obou stranách (kupující, dodavatel), je lhůta splatnosti 20 kalendářních dnů od data vystavení faktury.

Možné způsoby platby:

1) zálohová faktura - platba předem na bankovní účet

2) fakturou - platba na bankovní účet s dodržením lhůty splatnosti. Po zaslání oficiální vaší objednávky. Za každý den prodlení se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny faktury

3) dobírkou - platba při převzetí zboží přepravci

4) platba platební kartou přes platební bránu Comgate

5) přes leasingovou firmu

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Záruční doba je specifikována dle zakoupeného druhu zboží. Ke každému zboží je vystavován záruční list s datem začátku a konce záruční doby. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně nahlásit. Vady vzniklé přepravcem se budou řešit oboustranně na základě reklamačního řádu přepravce.

Na veškeré přístroje se vztahuje zákonná lhůta 12/24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Při nákupu na IČO je záruční doba 12 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

1) běžným používáním

2) nesprávným použitím výrobku

3) nepřiměřeným provozování, které není v souladu s patřičným návodem k obsluze

4) nesprávným skladováním

5) neodborným zásahem cizí osobou

6) úmyslným poškozením a poškozením vyšší moci

Důležitá informace: Za zboží během dopravy zodpovídá přepravce, proto si obsah zásilky zkontrolujte prosím v okamžiku převzetí, popř. ihned po jejím převzetí. V případě poškození zboží toto okamžitě oznamte přepravci, sepište s ním reklamační protokol, poškození nafoťte a nám oznamte e-mailem společně s fotografiemi poškození. Reklamovat lze zboží pouze v originálním obale, ve kterém bylo doručeno, včetně všech doplňkových obalů a transportních štítků. Pozdější či neúplné reklamace není možné uznat a nebudou akceptovány. Děkujeme za pochopení.

Postup při reklamaci:

1) při reklamaci mne prosím informujte telefonicky na čísle +420 603 440 557, nebo e-mailem: info@medicinskatechnika.cz, či faxem: +420 222 958 597
2) po předchozí oboustranné dohodě zboží buď zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu naší provozovny uvedenou níže, nebo po dohodě s Vámi zajistím spediční službu, nebo osobně.
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) zašlete také doklad o nabytí reklamovaného zboží v obchodě, nebo číslo objednávky, faktury.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží.

10) VLASTNICKÁ PRÁVA

Přechod vlastnického práva na zboží má kupující až po úplném uhrazení kupní ceny. Do této doby je zboží majetkem prodávajícího.

11) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Podmínky uvedené v této části VOP (bod 11.) jsou platné pouze pro kupující, kteří jsou spotřebitelem, ostatní případy jsou dány bodem 11. podbodem B) těchto VOP. A) odstoupení od smlouvy spotřebitelem. Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.
Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.
Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy.  Nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.
B) odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitel
V případě, že kupující není spotřebitelem, nákup na IČO, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP souhlasí kupující se zpracováním osobních údajů. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Formulář pro vrácení zboží


12) ZPĚTNÝ ODBĚR

V souladu se zákonem c. 185/2001 Sb. zajišťujeme zpětný odběr všech použitých výrobku zakoupených v našem obchodě, na které se povinnost zpětného odběru vztahuje.
Bezplatný zpětný odběr všech použitých výrobku je prováděn po dohodě, nejlépe telefonické či e-mailem.        
Provozní doba zpětného odběru: nejlépe po telefonické dohodě.

13) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré spory, které mohou vzniknout, budou přednostně řešeny dohodou. V případě neúčinné dohody bude pro řešení sporu požádán rozhodčí soud České obchodní komory.

Veškeré osobní údaje zákazníků, které uvedou při objednání, jsou chráněny před jakýmkoliv zneužitím a mohou být použity výhradně pro firemní potřeby.

Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost dnem 1.srpna 2006. Prodávající si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Prodávající si dále vyhrazuje právo na změnu cen dle cen výrobců a směnného kurzu ČNB. V takovém případě je prodávající povinen novou cenu nechat kupujícím odsouhlasit.
14) POUŽÍVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Většina nabízených přístrojů spadá do oblasti zdravotnických prostředků je regulována zejména zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Škála výrobků – zdravotnických prostředků – je velmi pestrá, obsahuje výrobky od spotřebního materiálu (např. gely, registrační papíry, viskózní návleky, elektrody atd.) až po složité diagnostické a terapeutické přístroje (např. EKG, ultrazvuky, inhalátory atd.). Veškeré přístroje musí být používány v souladu určeným návodem k obsluze a nesmí být zaměňováno příslušenství jednotlivých přístrojů.
Pro práci se zdravotnickými prostředky, zejména pak s elektrokoagulátory, je nutná kvalifikace obsluhy na úrovni vysokoškolského vzdělání zdravotnického směru.

15) MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ (ADR)

S účinností od února 2016 přináší novela zákona o ochraně spotřebitele další možnost řešení sporu spotřebitele s prodávajícím, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí mediátora zákon pověřuje mj. Českou obchodní inspekci. Lze předpokládat, že této možnosti budou využívat zejména spotřebitelé, kteří nejsou spokojeni se způsobem vyřízení reklamace nebo s jejím zamítnutím ze strany prodávajícího nebo poskytovatele služeb. Cílem nové právní úpravy je umožnit spotřebitelům vyřešení sporu mimosoudní cestou a méně nákladně. K tomu, aby toto řízení mohlo být zahájeno, je však třeba splnit určité náležitosti, a aby bylo úspěšné, musí mít obě strany vůli svůj spor vyřešit.
Vládou schválená novela zákona o ochraně spotřebitele přináší spotřebitelům novou variantu řešení jejich sporů, která bude rychlejší a finančně méně náročná oproti stávajícím způsobům (zejména soudnímu řízení). Jedná se o ucelený systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, do kterého bude zapojena Česká obchodní inspekce jako obecný subjekt mimosoudního řešení sporů, a další specializované orgány, které již v současnosti řeší spory spotřebitelů mimosoudní cestou – Finanční arbitr, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad.

ČOI - Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR)  ZDE

16) HEUREKA:SK

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

Registrace osoby  na SÚKL jako DISTRIBUTOR A OSOBA PROVÁDĚJÍCÍ SERVIS OBECNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ v registru RZPRO

Servis a prodej zdravotnické techniky

Tomáš Slavíček
Kamenická 811/35
170 00 Praha 7
Tel.: 603 440 557
Fax: 222 958 597

e-mail: info@medicinskatechnika.cz
IČO: 71922997

DIČ: CZ7107310045
Bankovní spojení:
ČSOB,a.s.;Kodaňská 48;Praha 10
číslo účtu:209939385/0300
IBAN:CZ4503000000000209939385
SWIFT:C EKOCZPP

SÚKL ohlášení činnosti číslo: 006242

Adresa pro osobní odběr:

Tomáš Slavíček

Jana Růžičky 1234/4

148 00 Praha 4

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Zákazník souhlasí s vystavením a zasláním účtenky elektronickou formou.

  Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
- zák. č. 112/2016 Sb o evidenci tržeb